Porsanger kommune i Finnmark ønsker å forlenge snøscooterløypenettet med over 130 kilometer.

 

Porsanger har gjort et grundig arbeid når de nå sender nytt løypeforslag ut på høring, skriver www.ifinnmark.no. Forslaget er utarbeidet etter kravene i Motorferdselforskriftens § 4a, som Stortinget vedtok i 2015.

 

Kommunen har gjort vurderinger på alle områder som loven krever, deriblant støy, friluftsliv, naturmangfold, reindrift og verneområder. Det er også gjort sikkerhetsvurderinger for de som skal bruke løypene. Ifølge www.ifinnmark.no er forslaget ute til høring i ni uker.

 

Høringsdokumentet er på 300 sider. Kommunen har avholdt 14 møter med lokale foreninger og ressurspersoner. Det er også benyttet ekstern konsulentbistand for å vurdere skredfare og generell risikovurdering. I tillegg har kommunen avholdt møter med berørte reinbeitedistrikt.

 

Det foreslås et løypenett med total lengde på cirka 753 kilometer.