l. KNUT ARILD HAREIDE, MAI 2005
«Når vi nå er kommet til avslutningen av forsøksprosjektet, mener jeg at evalueringen må sluttføres før det evt. blir foretatt endringer i regelverket. Ut i fra dette vil jeg ikke tilrå at en vedtar forslaget i Dokument nr 8:61 (2004-2005).»

2. ENERGI- OG MILJØKOMITEEN, JUNI 2005
«Komiteen viser til at forsøksprosjektet som vart avslutta 30. april i år, no skal evaluerast.
Komiteen viser vidare til at denne evalueringa skal avklara om gjeldande lov og forskrifter verkar slik lovgjevar har føresett eller om det er behov for å endra regelverket.»

3. ARBEIDERPARTIET I STORTINGET, JUNI 2005
«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at de gjennom oppslag i Kommunal rapport er blitt gjort kjent med at Regjeringen vil utvide prøveordningen for snøscootere til å gjelde i ytterligere 2 år.
Disse medlemmer mener det er merkelig, med tanke på at evalueringen av prosjektet nå kan startes opp, og det bør være mulig med en langt raskere avklaring enn det Regjeringen legger opp til. Jo lenger et forsøksprosjekt varer, jo vanskeligere blir det å endre, dersom det er dette evalueringen konkluderer med. En forutsetning for at prøveprosjektet kan fortsette til eventuelt nye regler er på plass, må være at dette skje raskt.»

4. HELEN BJØRNØY, MARS 2007
«Når høringen er gjennomført og Direktoratets endelige tilråding foreligger, vil departementet ta stilling til eventuelle endringer i motorferdselsregelverket. Eventuelle lovendringer vil trolig kunne fremmes for Stortinget i 2008.»

5. ENERGI- OG MILJØKOMITEEN, MAI 2007
«Flertallet vil be Regjeringen om at eventuelle lovendringer kommer til Stortinget så tidlig som mulig i 2008.»

6. ERIK SOLHEIM, MAI 2009
«Regjeringen arbeider med et forslag til en ny motorferdselslov i utmark og vassdrag, men det vil ikke bli lagt fram en proposisjon for Stortinget i inneværende sesjon.
Regjeringen tar sikte på fremme en lovproposisjon i løpet av inneværende år.»

7. ERIK SOLHEIM, APRIL 2010
«I den politiske plattformen for flertallsregjeringen står det at regjeringen vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Gjennomgangen vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt det er grunnlag for å vurdere hvorvidt det er behov for ytterligere endringer i regelverket knyttet til motorferdsel i utmark. Forsøksordningen med alternativ forvaltning av motorferdsel i enkelte kommuner fortsetter inntil videre.»

8. ENERGI- OG MILJØKOMITEEN MAI 2010
«Komiteen merkar seg vidare det sterke engasjementet som er knytt til det framtidige regelverket når det gjeld motorisert ferdsle i utmark mange plassar rundt omkring i heile landet. Regelverket har vore til politisk handsaming og vurdering i lang tid. Komiteen meiner difor det er viktig at ei endelig avklaring knytt til det framtidige lovverket raskt kjem på plass, herunder spørsmålet om kommunane sin tilgang til å opprette rekreasjonskøyring etter eigne trasear.»

9. ERIK SOLHEIM, FEBRUAR 2012
«Regjeringen skal vurdere om det er behov for justeringer eller endringer, ut over det som ble gjennomført sommeren 2009. Det gjenstår blant annet å avklare om det skal åpnes for rekreasjonskjøring sør for Nord-Troms. Når dette er avklart, vil regjeringen ha grunnlag for å vurdere om det skal foreslås flere justeringer eller endringer i regelverket knyttet til motorferdsel i utmark.»

10. ENERGI- OG MILJØKOMITEEN, MARS 2012
«Komiteen vil understreke at saken har tatt tid, og imøteser at gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark fullføres.»

11. ERIK SOLHEIM, MARS 2012
«Det er ikke aktuelt å avvikle prøveprosjektet før vurderingen av motorferdselsregelverket er avsluttet, så de som er i kommunene, kan være trygge på at det blir videreført. Vi vil ikke sette i gang den samme prøveordningen på landsbasis, men regjeringen vil se på muligheter for å komme kommunene i møte ved å gi kommunene større myndighet til å bestemme om de vil åpne for etablering av scooterløyper, og hva slags regelverk det i så fall kan følge. Men det må samtidig skje på en måte som tar hensyn til det store, tause flertallet i befolkningen som ønsker at det skal være en balanse her.»

12. BREV FRA ENERGI- OG MILJØKOMITEEN TIL ERIK SOLHEIM FEBRUAR 2012
Komiteens spørsmål til statsråden:
«Motorferdselslovens § 3 lyder i dag (vår understrekning):

§ 3 (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag)
I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.

Vil fjerning av ordet «denne» i nevnte bestemmelse i Motorferdselsloven, med lovmotiv åpne for bruk av Plan- og bygningsloven som hjemmelslov for å regulere slik ferdsel, medføre at Plan- og bygningsloven er klar til bruk (evt med innføring / bruk av en forskriftshjemmel som gjør snøscootertraseer til lovlig underformål til §§11-7 og 12-5)?»

13. ERIK SOLHEIM’S SVAR, FEBRUAR 2012
«Dersom det skal åpnes for en generell adgang for kommunene til å bruke plan- og bygningsloven til å regulere ferdsel innen sitt område, enten gjennom kommuneplan eller gjennom reguleringsplan, bør det gjøres endringer i plan- og bygningsloven eller forskrifter til denne. Det bør framgå av loven eller forskrift til loven at dette er et reguleringsformål, eventuelt en arealkategori i arealdelen av kommuneplanen.» (Vår understrekning)

14. BÅRD VEGARD SOLHJELL, MAI 2012
«Dersom en slik lovendring blir aktuelt, vil det bli nærmere vurdert hvordan en eventuell ny bestemmelse i plan- og bygningsloven bør formuleres. I den forbindelse anser jeg den formuleringen som representanten foreslår, som et innspill som det i tilfelle kan være aktuelt å se nærmere på.»

 

Vedlegg:

dok8-200607-045.pdf

dok8-200910-072.pdf

dok8-201112-040.pdf

dok8-200405-061.pdf

dok8-200809-064.pdf