SINTEF har nå publisert helt ferske støymålinger fra snøscooterløyper. Dette er de mest omfattende støymålingene fra snøscooterløyper som har vært utført på området og resultatet er en støyveileder som kommunene og klubbene kan benytte ved etablering av nye løyper.

 

Snøscooterimportørenes Forening (SIF) er svært fornøyd med at SINTEF nå publiserer de nye målingene, som betegnes som de mest grundige som er utført på dagens snøscooterbestand.

 

– SIF har hatt dialog med Miljødirektoratet om dets revisjon av veilederen. Vi har skjønt at veilederen derfra fortsatt tar noe tid, og ettersom vi vet at mange kommuner og klubber etterlyser nye data, har vi bedt SINTEF om å fullføre sitt arbeid med å komme med en anbefalt veileder. Vi forutser ingen reelle avvik når direktoratet kommer med sin veileder fordi også den bygger på SINTEFs målinger. Det vil i høyden kunne bli en annen måte å si det samme på. Derved kan mange nå fortsette sin planlegging uten å vente mer, sier sekretær i SIF, Arve Lønnum.

 

Anbefalinger
SINTEF viser normer for avstand mellom scooterløyper og ulike områder/bebyggelse, som allerede ut fra avstandstabellene gjør det mulig å bedømme når støynormene (de er normer/anbefalinger, ikke regler) uansett er ivaretatt. Er avstandene kortere enn i tabellene, kan kravene til støy likevel være ivaretatt på grunn av for eksempel topografiske, vegetasjons- eller bygningsmessige forhold på stedet.

 

Tidligere målinger gått ut på dato
SINTEFs målinger og tabeller viser at de tidligere benyttede veiledere om avstand mellom scooterløyper og ulike områder/bebyggelse opererte med altfor lange avstander når dagens snøscooterpark måles, og således ikke kan brukes lenger.

– Det er SINTEF som har utført de tidligere benyttede målingene også, og som selv sier at disse ikke kan brukes i dag, påpeker Lønnum.

 

– Vi er glade for at det endelig er kommet et nyttig verktøy for kommuner og klubber som nå på enkel måte kan vite når støykrav er overholdt, sier Lønnum, som vet at kommunene og klubbene har savnet en slik veileder.

 

SINTEF skriver dette om bakgrunnen for målingene de har uført:

«Etter forutgående diskusjoner med Miljødirektoratet ble SINTEF bedt om å spesifisere et måleopplegg som kunne benyttes som utgangspunkt for prosjektering av nye løypetraséer. Det var et viktig poeng å finne støysituasjoner som var representative for dagens forhold både med hensyn på kjøreadferd og sammensetning av scooterparken. SINTEF tilbød seg å gjennomføre slike målinger som del av en større leveranse til Miljødirektoratet.»

 

«Da direktoratet valgte en annen leverandør for dette oppdraget, gikk Snøscooterimportørenes Forening, SIF, inn i kontraktsforholdet slik at målingene kunne gjennomføres som planlagt.

Leverandøren som direktoratet hadde valgt, ikke kunne fremskaffe tilsvarende data. SIF ga derfor denne leverandøren tilgang til SINTEFs måledata slik at oppdraget fra Miljødirektoratet kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte.»

 

Om gjennomføringen skriver SINTEF dette:

«SINTEF har gjennomført målingene i samarbeid med Snøscooterimportørenes Forening som også skaffet relevante snøscootere og fører til enkeltmålinger av ulike modeller. Målingene ble gjort i Stöten-Sälen-området i Sverige. Her er det et utstrakt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscootere. Målingene foregikk i dagene 3-5 mars, 2017. Formålet med målingene var å finne passeringsnivået for en typisk blanding av scootere i ulike trafikksituasjoner.»

 

Klikk her for å lese «Rapport – Støy fra snøscooterløyper»

Klikk her for å lese «Rapport – Planlegging av snøscooterløyper»