Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Gjentatte utspill fra regjeringspartiene Ap og Sp skaper stor usikkerhet om regjeringens gjeldene politikk. Kan dette oppfattes slik at Regjeringen har endret oppfatning i loven om motorferdsel i utmark og vil tillate utmarkskommuner selv å styre skuterferdselen?


Begrunnelse

I Nationen 20. april 2012 kan vi lese at stortingsrepresentant Thomas Breen forteller at Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil la kommunene styre skutertrafikken etter bygningsloven. Representanter fra Senterpartiet forfekter samme synspunkt med jevne mellomrom.

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg legger til grunn at representanten sikter til regjeringens syn på spørsmålet om kommunene skal gis anledning til å etablere snøscooterløyper for rekreasjonskjøring.

Dette er et spørsmål som Regjeringen vurderer, men ikke har tatt stilling til. Dersom Regjeringen skal fremme et forslag som gir mulighet for å åpne for slike løyper, må vi være sikre på at dette lar seg gjennomføre uten at vi samtidig – heller ikke på lang sikt – risikerer potensielt store konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold.

Vi gjør nå grundige vurderinger av mulige løsninger. Disse vurderingene vil være viktige for om regjeringen vil sende et forslag om endringer på høring. Synspunktene som kommer frem i en eventuell høring vil selvsagt ha stor betydning for om regjeringen vil fremme et lovforslag for Stortinget og hva det i så fall vil gå ut på.

Dersom Regjeringen beslutter å sende et forslag på høring, vil det skje i inneværende stortingsperiode.

 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=55067