Nedenfor er en pressemelding fra FrP, som antas å være i samsvar med regjeringens planer.

Starter arbeidet med lovendring

Regjeringen starter nå arbeidet med en lovendring som vil gi kommunene myndighet til å etablere snøscooterløyper. Etter planen kan regjeringen ferdigbehandle et slikt forslag i løpet av 2014. Samtidig avsluttes forsøket som ble varslet i mars 2013 og utvidet i november samme år.

–       Et bredt flertall på Stortinget har kommet med en klar bestilling og den skal vi følge opp. Derfor starter vi arbeidet med en lovendring i dag. Jeg er opptatt av å ha en ryddig og effektiv prosess, og derfor har jeg gitt beskjed om å avbryte forsøksordningen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Med dagens beslutning settes det et endelig punktum for forsøksordningen som ble varslet i mars i fjor. Forsøksordningen har vært grundig utredet i departementene, og den juridiske konklusjonen har vært at ordningen har hjemmel i forsøksloven. Dette legger Regjeringen fortsatt til grunn. Erfaringer som kan høstes fra forsøket vil bli inkludert i lovarbeidet.

Retningslinjene bak snøscooterforsøket ble utformet etter en bred høringsrunde, som ble avsluttet i juni 2013. Lovarbeidet som startes nå vil bli lagt ut på høring.

–       Det vil si at alle berørte parter kan gi tilbakemelding på hvordan de ønsker at loven skal utformes. Jeg vil oppfordre alle til å komme med sine innspill, sier Sundtoft.

Regjeringen tar sikte på å sende ut et forslag til lovendring på høring i midten av juli. Høringsfristen blir tre måneder og dersom arbeidet går som planlagt kan regjeringen ferdigbehandle forslaget i løpet av 2014. Deretter vil Stortingets i sin behandling avgjøre hvor raskt lovendringen kan vedtas.

Lovendringen skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Etter planen vil forslaget ligge tett opp til forsøksordningen og kommunene kan derfor planlegge videre ut i fra samme forutsetninger for ikke å tape tid. Kommunene kan fortsette å planlegge for snøscooterløyper. De som er godt forberedt vil kunne ha løyper på plass kort tid etter Stortingets vedtak, forutsatt at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer med de kravene som stilles i det endelige lovvedtaket.

–       Det er viktig for meg at en lovendring sikrer god balanse mellom hensynet til natur og friluftsliv og hensynet til lokalt selvstyre. Jeg mener vi oppnår dette ved å gi de kommunene som ønsker det en mulighet til å planlegge snøscooterløyper etter en bred lokal prosess med klare nasjonale rammer for hvor løypene kan legges, avslutter Sundtoft.