Her er hovedpunktene fra en rapport som evaluerte forsøksordningen med ny forvaltningsordning.

 

“Vi har valgt å dokumentere erfaringer fra hver enkelt kommune i en egen rapport (Østdahl og Skår 2005). Ellers er det utarbeidet en statusrapport (Østdahl og Skår 2002) og tre delrapporter som beskriver og oppsummerer oppsynets registreringsarbeid av kjøreomfang gjennom forsøksperioden (Skår og Østdahl 2003, Østdahl og Skår 2004 og Skår 2005).

Vi har i evalueringsarbeidet valgt å splitte opp formålsparagrafen i forsøket i seks delmål, som danner basis for innholdet i evalueringen. I denne sluttrapporten vil vi gjøre rede for samlete vurderinger av de enkelte delmålene for forsøket. I tillegg har vi valgt å behandle noen viktige tema for seg som vi ikke synes dekkes av delmålene; dette gjelder innsigelsesinstituttes rolle, leiekjøring, motorisert ferdsel som næringsutvikling, nærmere om plan- og bygningsloven, hytteproblematikk og rekreasjonsløyper.

Delmål 1: Å redusere støy- og trafikkbelastning totalt sett
Delmål 2: Å redusere motorferdselen i de mest sårbare områder til et minimum
Delmål 3: Å sikre en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i saker om motorferdsel i utmark og vassdrag
Delmål 4: Å medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer demokratisk
Delmål 5: Å medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer effektiv
Delmål 6: Å medvirke til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer forutsigbar

DN Pkt. 3.6:

«Noen sentrale punkter som påpekes i evalueringen av motorferdselforsøket:

  • Lange prosesser som forlenges av innsigelser
  • Manglende plankompetanse i kommunen
  • Mangelfullt kunnskapsgrunnlag om sårbare og verdifulle naturområder
  • Usikkerhet om motorferdselsplanens status og uklare skiller mellom bestemmelser og retningslinjer
  • Økt ulovlig motorferdsel i nærområdet til kartfestede snøskuterløyper – til og frakjøring – ikke klare nok bestemmelser?
  • De faglige interessene knyttet til friluftsliv, natur- og miljøvern, i mye mindre grad enn snøskuterinteressene er blitt ivaretatt av frivillige, lokale organisasjoner. Hovedårsaken til dette er at disse interessene generelt er dårlig organisert på lokalt nivå. (Se ellers kap 2.52 for tolkning av resultatene).»

 

Les hovedpunktene her: Hovedpunkter_Malsettinger_og_resultater.docx 

Les hele rapporten her: http://www1.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/90.pdf

 

Nina forside