Ny forsøksordning

Klikk for å se Norges Snøscooterkart

Klikk for å se Norges Snøscooterkart

Nedenfor finner du en link til kartet som SIF har laget over snøscooter-Norge ifm regjeringens nye forsøk med kommunal beslutningsmyndighet etter plan og bygningsloven. Det vil si at forsøket går ut på at kommunene selv kan regulere og tillate løyper akkurat som de kan med hus, hytter, industri, havner, veier og mye mer.

I tillegg til slikt forsøk åpner regjeringen for at grensekommuner til Sverige kan få fylkesmannen til å legge ut løype over i det svenske løypenettet. Mange kommuner vil kunne bli både prøvekommuner og grensekommuner. Kartet viser de som er positive til lovendring med lokal forvaltning av slike løyper, og viser dessuten de som aktivt har sagt de vil søke, eller har søkt om å være med i forsøket. Kartet oppdateres løpende, men det kan være forsinkelse fra søknad er sendt til vi får vite om det, og kan legge det ut på kartet.

Om det politiske snøscooterkartet

Kartet er blitt til ved at vi først har sett på høringsuttalelsene som kommunene i juni har sendt Miljøverndepartementet om forskriftene til forsøket. Her sa allerede da mange kommuner at de ville søke. De er da satt opp i kartet som “positive til lovendring og søker”, med farge mørk blå (som ikke må forveksles med fargen på flertallet i kommunen, for mange av våre blå kommuner er røde etter vanlig tankegang, og en rød kommune i vårt kart er rød etter vanlig farge ellers).

Med lovendring mener vi å endre motorferdselsloven slik at kommunene kan legge ut snøscooterløyper selv. Løsningen de fleste peker på, er å bruke plan- og bygningsloven slik det gamle forsøket gikk utenpå, og slik det manglet bare noen få stemmer i Stortinget i vår for å få vedtatt.

Mange kommuner har ikke uttalt seg i høringsrunden, men har sendt søknad likevel. Dem har vi funnet i postjournalen i departementet. Det tar noen dager fra søknad blir sendt, til den er synlig der, og vi får de inn på kartet. Hvis vi blir kjent med at en kommune har vedtatt å søke, setter vi den også som “positive til lovendring og søker”, med fargekode mørk blå.

Mange kommuner har uttalt seg direkte eller indirekte via USS, Utmarkskommunenes sammenslutning. Høringsuttalelsen her sa intet om hvem som søker og ikke søker, men forteller at kommunene i denne sammenslutningen vil ha lovendring nå, uten nye forsøk. Vi vet ennå ikke om de vil søke, eller har søkt. De har da fått en lysere fargekode og teksten “Positive/slutter seg til USS”.

Enkelte kommuner sier de er positive til lovendring med lokalt sjølstyre, men de søker av ulike grunner likevel ikke om å være med i forsøket. Ett eksempel er Stryn, som kom til at de hadde for vanskelige terrengforhold og ellers ville få konflikter med løyper der disse var mulige. Det er et godt eksempel på at kommunene selv kan vurdere hva som passer. Også disse står med lys blå farge som positive til lovendring.

Det er kun to av kommunene som har uttalt seg, som per dags dato er negative til at kommunene skal kunne regulere snøscooterløyper selv. Det er Leikanger og Oslo. De står med kode rød.

Det er viktig å være klar over at et flertall av kommunene i Norge hverken har uttalt seg i høringen, eller har søkt. Det kan være flere grunner til dette. Når vi se på kartet, er det imidlertid tydelig at dette er de kommuner som ikke får være med i forsøket uansett (fordi de ikke er i det såkalte distriktspolitiske virkeområdet), eller snøscooterkjøring er lite aktuelt pga kystnærhet, lite snø, eller høy befolkningstetthet.

Kommentar fra Sekretæren i SIF, Arve Lønnum:

“Kartet avtegner et bilde av at dersom kommunene får bestemme, kan vi få et Norge med mange fine løypenett over mange kommuner. Det er faktisk tenkelig med sammenhengende løyper helt fra lengst sør til lengst nord, selv om passasjen enkelte steder blir smal.

Kartet viser også at store deler av Norge, særlig de viktigste rekreasjons- og naturområdene som vi forbinder med skiturisme, ikke trenger å få scooterløyper bringer konflikter. Det kan åpenbart etableres snøscooterløyper uten å påvirke frilufts- eller dyreliv. Kartet viser at kommuner med stor plass og store skog- og myrområder mener at det er plass til noen snøscooterløyper også, i tillegg til alt det andre disse kommunene har å by på av natur.

Kartet synliggjør at den lokale holdning til lokalt sjølstyre av motorferdsel ikke følger vanlige partigrenser. De fleste positive kommuner har enstemmige vedtak, også med SVs stemmer.

Det må være veldig frustrerende for lokale politikere som kjenner sin kommune godt, å få vite av sine partifeller på Stortinget at de lokale ikke er i stand til å vurdere selv om, og evt hvor, løyper kan gå. Det er veldig positivt at Norge har mange selvstendig tenkende lokalpolitikere som står opp mot sine rikspolitikere som sammen med et stort og negativt byråkati vil bestemme over dem fra Oslo.

Kartet viser også at tallet på 40 prøvekommuner var altfor lavt. Vi vet at Senterpartiet trodde tallet 40 var nok til at alle kommuner som ville, fikk være med. Nå vet vi at det ikke stemmer. Alt tyder på at tallet blir mye høyere. Vi er på langt over 50 allerede i dag, og det øker hver dag. SIF og mange andre påpekte i høringsrunden at 40 var alt for lite.

Nå er håpet at Senterpartiet har en joker i den rødgrønne kabalen og får løftet tallet slik at vi ikke kommer i den situasjon at så mange positive og reflekterte kommuner ikke får være med. Høringsuttalelsene viser at dette er kommuner som i høyeste grad tar oppgaven alvorlig og vil styre unna konflikter. Det er plass til alle.

Vi oppfordrer statsminister Stoltenberg til straks å klargjøre at “alle skal med”! Ingen av kommunene på kartet fortjener å være “uttafor”.

 

Åpne kartet her: